ΑΠΟ ΤΟ 1961 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ναυτικού τύπου

Τιμή

KU (N)SHTÖU CRANE CABLE

Το καλώδιο παρουσιάζει αντιστρεπτικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για εφαρμογές γερανών. Μπορεί να αντέξει μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 15 N/mm2 και ταχύτητα λειτουργίας έως 120 m/min.